03/03/2021 15:12
Xem với cỡ chữ

Cần bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA từ nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương hoặc các nguồn thu hợp pháp

Tại văn bản số 1298/VPCP-QHQT về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2020, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có ý kiến về một số nội dung. Cụ thể:
Phó Thủ tướng yếu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 385/TB-VPCP ngày 26/11/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 306/VPCP-QHQT ngày 13/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về các bất cập liên quan đến thể chế, quy trình, thủ tục và pháp luật hiện hành trong công tác quản lý và sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi.
Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần quán triệt thực hiện Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025 sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án trên được ban hành.
Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp rút ngắn thời gian đàm phán, ký hiệp định vay vốn, thẩm định và ký hợp đồng cho vay lại. Trong quá trình đàm phán, chủ động và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với vấn đề vượt thẩm quyền của mình để có phương án xử lý.
Bộ Tư pháp nghiên cứu rút ngắn quy trình và thời gian xem xét cấp ý kiến pháp lý để các hiệp định vay vốn sớm có hiệu lực, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án.
Các bộ, cơ quan ngang trung ương và địa phương cần bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA từ nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương hoặc các nguồn thu hợp pháp, hạn chế cân đối từ nguồn thu từ đất.
Tiếp tục cho phép thực hiện giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương và kế hoạch vốn nước ngoài cho vay lại một cách độc lập trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài./.
HN
Tìm theo ngày :